9. 6. 2020

Pokyny k vyplění žádosti o pomoc společníkům malých s.r.o.

Pokyny k vyplění žádosti o pomoc společníkům malých s.r.o.

Vážení,

dovoluji si zaslat několik věcí ke kompenzačnímu bonusu pro společníky malých s.r.o. Jedná se o podobnou dávku, na jakou mají nárok OSVČ a o které jsem Vás už informoval. 

Tato podpora je určena jen pro společníky s.r.o., musí být splněny tyto podmínky:

a) s.r.o. má nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo

b) s.r.o. má pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tj. příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé a registrovaní partneři), a jejich podíl není představován kmenovým listem.

c) s.r.o. nesmí být v úpadku nebo v likvidaci,

d) s.r.o. nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

e) obrat s.r.o. za rok 2019 musí být min. 180.000,00 Kč za poslední účetní období,

f) žadatel i s.r.o. musí být rezidentem České republiky,

g) žadatel i s.r.o. pokud nejsou rezidentem České republiky, musí předpokládat, že jejich celosvětové příjmy budou min. ve výši 90% z České republiky,

h) žadatel nesmí nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. Tedy žadatel nesmí být v pracovním poměru nikde jinde, než u své s.r.o.

ch) žadatel nesmí současně čerpat kompenzační bonus z titulu OSVČ

i) žadatel nesmí na svou mzdu pobírat kurzarbet.

Pokud jste zjistili, že výše uvedené podmínky splňujete, nejásejte. Ještě je potřeba splnit další podmínku a ta je asi nejsložitější. Podmínky výše uvedené lze změřit, spočítat. Poslední podmínka je však ryze subjektivní, ale bude ji potřeba pro případ kontroly dokázat. Podmínkou je, že činnost nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření např. nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu, nařízená karanténa, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech, ale i vstupech. Je nutno, aby si na tuto otázku odpověděl každý dle nejlepšího vědomí a svědomí.

Pokud jste tedy zdolali i tuto poslední podmínku, můžete požádat o kompenzační bonus ve výši 500,00 Kč/den.

Nárok na kompenzační bonus je za období od 12. března 2020 do 8. června 2020. Případně jen za část z tohoto období.

Pozor jedná se o určitou formu (záporné) daně (daňového bonusu, který známe u dětí) a jako takový se bude i spravovat. Tedy pokud podáte žádost, správce daně může zahájit postup k odstraňování pochybností, případně i daňovou kontrolu. Kompenzační bonus by měl podléhat i dodatečné daňové kontrole, a pokud správce daně zjistí, že na něj nebyl nárok, klasicky ho doměří jako jakoukoli jinou daň. Proto zvažte, jestli:

a) jste osobami, pro které je určen,

b) byli jste zasaženy opatřeními v souvislosti s Coronavirem.

Kompenzační bonus můžete žádat jen za jednu s.r.o., byť jste společníky splňující podmínky pro více s.r.o.

Žádost je poměrně jednoduchá k vyplnění. Můžete ji podat:

a) elektronicky formou datové schránky,

b) elektronicky e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem,

c) elektronicky e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, pozor v tomto případě musíte žádost vytisknou, podepsat, nascanovat a připojit jako přílohu e-mailu,

d) papírově prostřednictvím pošty,

e) do schránky na finančním úřadě,

f) na podatelnu finančního úřadu.

V případě, že byste chtěli, abychom ji za Vás vyplnili, ozvěte se a společnými silami to dáme dohromady. Webová aplikace k vyplnění je zde >>>

Zdroj: Ing. Petr JANÍČEK, DiS, MBA, LL.M. , insolvenční a likvidační správce

ラブドール