4. 10. 2023

Dotace – brownfieldy pro obce

AKTUÁLNÍ VÝZVY – BROWNFIELDY PRO OBCE

OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, vzdělávacích kurzů, seminářů, poradenství, informačního servisu a dalších činností za účelem podpory rozvoje podnikatelů, obcí a hospodářského rozvoje území okresu Hodonín.

AKTUÁLNÍ VÝZVY VYHLÁŠENY PRO OBCE – BROWNFIELDY

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů -Výzva VI – 2023 – MPO

Datum zahájení příjmu žádostí: 13. 7. 2023

Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace

Alokace 160 mil. Kč

Cílem výzvy je poskytnout podporu městům, městským částem, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů. Podporované aktivity:

 • výkupy nemovitostí,
 • přípravná činnost – znalecké posudky, ekologické audity, průzkumné práce, hydrologický průzkum, geologický průzkum, apod.
 • projekční činnost ve výstavbě – projektová dokumentace ve všech fázích projektu, DUR, DSP, dokumentace pro zadání veřejné zakázky, realizační dokumentace včetně návrhu stavby, atd. odstranění nevyužitých staveb – náklady na demolice a odstranění staveb
 • regenerace brownfieldu – příprava ploch pro výstavbu (HTÚ), výstavba a opravy nezbytné infrastruktury k objektům, sadové úpravy, vynětí ze ZPF
 • rekonstrukce/modernizace objektu – rekonstrukce a opravy objektů, modernizace objektů a výstavba nových budov
 • U projektu typu renovace musí dojít k min. 30 % úspoře spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti výchozímu stavu budovy dle energetického posudku. Pro výdaje na úsporu energie musí být předložen samostatný rozpočet.
 • Žadatelé/příjemci podpory jsou města, městské části, obce a kraje z celé České republiky.
 • míra dotace je 50%, min. 1 mil. Kč a max. 80 mil. Kč na jeden projekt

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu—vyzva-vi–2023–275525/https:

 

Program NPO brownfieldy financované z Nástroje pro oživení a odolnost – výzva 8 (Státní fond podpory investic)

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 9. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 16. 10. 2023

Alokace 300 mil. Kč

 • Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají, tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.
 • Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.
 • Revitalizace zahrnuje vždy: Stavební úpravu nebo nástavbu stavby, která je součástí brownfieldu.

Občanským vybavení se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro:

 1. vzdělávání, výchovu nebo sport;
 2. kulturu;
 3. společenské účely;
 4. sociální služby nebo péči o rodinu;
 5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva;
 6. plnění úkolů v rámci veřejné správy; nebo
 7. zdravotní služby.
 • Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek.
 • Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.
 • Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/

 

Program NPO brownfieldy financované z Nástroje pro oživení a odolnost – výzva 9 (Státní fond podpory investic)

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 9. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 16. 10. 2023

Alokace 41 800 000 Kč

 • Cílem programu je odstranění nevyužívaných staveb a následné vybudování přírodního úložiště uhlíku (tzn. lesoparku nebo lesa) na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají a není je možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji.
 • Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne přírodní úložiště uhlíku.
 • Revitalizace zahrnuje vždy: Odstranění stavby, která je součástí brownfieldu a terénní úpravy, úpravu a vytvoření zeleně na území brownfieldu, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku.
 • Přírodním úložištěm uhlíku se rozumí území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby, a které vzniklo za účelem vázání oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy do vegetace, příp. také do půdy a jedná se o území:
  • lesoparku v zastavěném území obce; nebo
  • lesa založené podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce.
 • Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek.
 • Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.
 • Dotace musí být použita na splnění zvoleného účelu dotace, tzn. náklady demolice a odstranění staveb a na terénní úpravy, úpravu a vytvoření zeleně, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku. Ostatní náklady, které nebudou pokryty dotací, mohou být hrazeny i z jiných veřejných rozpočtů. V případě spolufinancování z jiných veřejných zdrojů nesmí docházet ke dvojímu financování stejných nákladů, tzn. klient nečerpal ani nečerpá na stejné způsobilé náklady ani jejich část jinou podporu z veřejných rozpočtů.

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/

Více informací o projektech Vám sdělí:

Pavla Borkovcová, mobil: 775 610 , email: financni@ohkhodonin.cz

ラブドール