22. 11. 2019

Projekt „Vzdělávání v denní praxi“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010884

V dubnu letošního roku odstartoval nový tříletý projekt, jehož je Okresní hospodářská komora realizátorem.

Projekt nese název „Vzdělávání v denní praxi“ a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt vznikl na základě zvýšené a opakující se poptávky členů OHK Hodonín – zaměstnavatelů v JMK na vzdělávání svých zaměstnanců a snížení administrativní zátěže, aby sami firmy nemuseli předkládat své individuální projekty. Díky vyhlášení nových programových výzev v oblasti vzdělávání jsme mohli reagovat a oslovit naše členy s možností znovu se zapojit do takového projektu, jelikož k vysoké nezaměstnanosti v regionu Jihomoravského kraje a často obsazovaným pozicím nedostatečně kvalifikovanými pracovníky je nutné tuto aktivitu do firem směřovat.

Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu jsou zaměstnanci členských firem OHK Hodonín. Firmy tak mohou částečně řešit nedostatek pracovníků formou zvýšení výkonnosti a efektivity práce u stávajících pracovníků. Prostřednictvím kurzů se významně prohloubí jejich odborné dovednosti na všech úrovních. Školení pracovníků povede ke zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Důraz je kladen na zvýšení konkurenceschopnosti firem i zaměstnanců na trhu práce. Jedná se např. o dělnické až administrativní pozice či střední nebo vrcholový management. Projekt se také zaměřuje při vzdělávání na zapojení rizikovějších skupin pracovníků tj. osob starších 55 let a mladí do 25 let, což má za cíl zvýšit adaptabilitu těchto osob do pracovního prostředí.

Osloveny byly všechny členské firmy OHK Hodonín v JMK, které si mohly vybrat ze šesti okruhů vzdělávacích aktivit. Jako např. IT, technické, ekonomické či právní dovednosti nebo jazykové vzdělávání, i měkké a manažerské dovednosti. Tyto okruhy skýtají velmi bohatou nabídku téměř 500 kurzů, kterých se mohou zaměstnanci účastnit. Hlavní zájem je oproti minulým projektům o školení v měkkých a manažerských dovednostech a jazykových kurzech, což je velká změna. Dříve se firmy směřovaly spíše na vzdělávání v technických oborech.

V současnosti počítáme s účastí 14 firem, u nichž proškolíme více než 700 jejich zaměstnanců. Kurzy budou vedeny zkušenými školiteli, kteří jsou opravdovými špičkami ve svém oboru, což zajistí profesionální přístup u jednotlivých školení. Očekáváme opětovný úspěch a spokojenost našich členů. Firmám plánujeme školení dle jejich skutečných potřeb, tak aby samotná realizace byla pro jejich zaměstnance efektivní.

Doba realizace projektu: 04/2019 – 03/2022

Priority projektu:

 • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Specifické cíle projektu:

 • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

Příjemci a cílová skupina:

 • Členské firmy OHK Hodonín a jejich zaměstnanci bez rozdílu pohlaví, věku, vzdělání či jiné diskriminace

Aktivity, na které se můžete v rámci projektu těšit:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Specializované IT
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

Realizace:

 • Povedeme za Vás administrativu a řízení projektu
 • Připravíme a zrealizujeme výběrová řízení v projektu
 • Zajistíme realizaci vzdělávacích aktivit
 • Po celou dobu realizace projektu Vám budeme k dispozici

V případě zájmu bližších informací kontaktujte:

Bc. Markéta Kostelecká, projektový manažer
GSM: +420 724 613 019, e-mail: kostelecka@ohkhodonin.cz

ラブドール