19. 9. 2022

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK)

AKTUÁLNÍ VÝZVY VYHLÁŠENY MPO

OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, vzdělávacích kurzů, seminářů, poradenství, informačního servisu a dalších činností za účelem podpory rozvoje podnikatelů, obcí a hospodářského rozvoje území okresu Hodonín.

AKTUÁLNÍ VÝZVY VYHLÁŠENY MPO

Inovace – I. Výzva OP TAK

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022, Alokace 1 mld. Kč

 • Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti českých firem se zaměřením na zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe. V rámci aktivity Inovace lze získat dotaci na pořízení výrobních technologií pro zavedení výroby inovovaných výrobků a výrobních procesů.
 • Podpora do produktové inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. Podpora do procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
 • Oprávněnými příjemci podpory jsou MSP a podnik do 500 zaměstnanců, tzv. small mid-caps.
 • Financovány způsobilé výdaje ve výši 40 – 60 % malý podnik, 30 – 50 % střední podnik na území ČR.

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/inovace-_-vyzva-i–op-tak–269229/

Aplikace – I. Výzva OP TAK

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022, Alokace 4 mld. Kč

 • Cílem výzvy je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
 • Podpora k získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
 • Oprávněnými příjemci podpory jsou MSP, small mid-cap (do 500 zaměstnanců), mid-cap (podnik do 3 000 zaměstnanců), výzkumná organizace, velký podnik (pouze ve spolupráci s MSP).
 • Financovány způsobilé výdaje ve výši 45 – 80 % malý podnik, 35 – 75 % střední podnik, 25 – 65 % velký podnik a 85 % výzkumné organizace na území ČR.

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/aplikace-_-vyzva-i–op-tak–269271/

Úspory energie – I. Výzva OP TAK

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023, Alokace 10 mld. Kč

 • je snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů.
 • na snížení energetické náročnosti budov, využívání OZE a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků. Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Využití odpadní energie. Snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě. Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie—vyzva-i–op-tak–269244/

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – I. Výzva OP TAK

Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2024, Alokace 500 mil. Kč

 • Cílem výzvy je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR určeným Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima.
 • Podpora na realizaci aktivit vedoucích pro výstavbu větrných elektráren.
 • Oprávněnými příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty malý, střední podnik a velký podnik.
 • Financovány způsobilé výdaje ve výši 70 % malý podnik, 60 % střední, 50 % velký podnik – území ČR.

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/obnovitelne-zdroje-energie—vetrne-elektrarny—vyzva-i–op-tak–269253/

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

AKTUÁLNÍ VÝZVY VYHLÁŠENY MPO

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva

Ukončení příjmu žádostí prodlouženo do: 30. 11. 2022, Alokace u aktivity A) navýšena na 6 mld. Kč

 • Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.
 • Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.

Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).

 • Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.
 • Oprávněnými příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.
 • Financovány způsobilé výdaje ve výši:

35 % pro fotovoltaické systémy

50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy

45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i–vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy–266243/

Virtuální podnik – výzva č. 1

Ukončení příjmu žádostí prodlouženo do: 31. 10. 2022, Alokace: 600 000 000 Kč

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i–vyzva-virtualni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy–268079/

Digitální podnik – výzva č. 1

Ukončení příjmu žádostí prodlouženo do: 31. 10. 2022, Alokace: 1 500 000 000 Kč

 • Cílem je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.
 • Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“ a tedy související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.
 • Oprávněnými příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty MSP a VP
 • Financovány způsobilé výdaje ve výši 40-60% malý podnik, 30-50% střední podnik a 30-40% velký podnik dle území v ČR specifikovaných regiony ve výzvě

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i–vyzva-digitalni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy–268061/

Úspory vody v průmyslu – výzva č. 1

Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2022, Alokace: 1 000 000 000 Kč

 • Cílem je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky. Investice se zaměřuje i na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.
 • Podpořeny budou aktivity:

a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů

b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při

zachování jejich produktivity

c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku

d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

 • Oprávněnými příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty dle podporovaného CZ – NACE
 • Financovány způsobilé výdaje ve výši 40 %, min. dotace 1 mil. Kč a max. 25 mil Kč.

Výzva v celém rozsahu viz odkaz zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i–vyzva-uspory-vody-v-prumyslu-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy–267342/

Více informací o projektech Vám sdělí:

Mgr. Markéta Kostelecká, mobil: 724 613 019, email: kostelecka@ohkhodonin.cz

Mgr. Michal Švagerka, MBA, LL.M., mobil: 777 610 511, email: svagerka@ohkhodonin.cz

ラブドール