23. 4. 2020

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace realizuje projekt PolyGram

Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace je zapojena do projektu Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji, který je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Cíle projektu:
Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ.

Aktivity projektu:
Na ISŠ budou probíhat workshopy pro pedagogy a workshopy pro žáky specificky zaměřené na oblast odborné čtenářské gramotnosti s cílem přiblížit odborné texty žákům v podobě, která bude pro žáky motivující k dalšímu studiu.

Dále budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky ISŠ a ZŠ, které přinesou nejen žákům, ale i pedagogům nový pohled a zkušenosti s návazností na rozvoj polytechnického vzdělávání. V rámci těchto aktivit si budou moci pedagogové vyzkoušet nové metody práce s žáky v menších skupinách tvořených žáky se zvýšeným zájmem o danou oblast a samozřejmě i s dalšími žáky, kteří projeví zájem o rozvoj svých dovedností.

Součástí rozvoje polytechnického vzdělávání bude i projektová aktivita „Cesta k řemeslu“ pro pedagogy a žáky ZŠ. Vzdělávání žáků ZŠ v oblasti Člověk a svět práce směřuje k tomu, aby žáci byli schopni orientace v dynamicky se vyvíjejícím světě práce. Důraz je kladen na tvorbu a upevňování pozitivních postojů k rozmanitým pracovním činnostem. Při získávání základních pracovních dovedností a návyků by se měla výuka vždy opírat o životní praxi a o reálné zkušenosti žáků. Na toto vzdělávání bude v každém školním roce navazovat akce „Cesta k řemeslu“ pro pedagogy a žáky ZŠ. Pedagogové odborných předmětů a odborného výcviku ISŠ povedou ukázkové lekce pro učitele ZŠ se zapojením žáků ZŠ. V této souvislosti v rámci projektu nabízí naše škola základním školám, a to z kteréhokoliv okresu „Sdílení odborných učeben ISŠ pro ZŠ“

Bc. Milan Foltýn, garant projektových aktivit

Máte zájem o více informací k projektu?

Volejte od 8:00 do 16:30 hod na telefonní číslo 603 954 854

ラブドール