Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Základy práva nejen pro podnikatele"

19. June 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Základy práva nejen pro podnikatele"

Termín semináře:

středa 19. 6. 2019 od 9:00 hodin do 13:30 - 14:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:

učebna OHK Hodonín - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová cesta >>>)

Přednášející:

JUDr. Irena Valíčková, MBA

Advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzotů pro Wolters Kluwer, a.s.

JUDr. Adam Valíček, MBA

Advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady experů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzotů pro Wolters Kluwer, a.s.

- přednášející si vyhrazuje právo školení pouze za přítomnosti jednoho lektora

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO - 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 2.000,- Kč (nejsme plátci DPH)

* v ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Cíl semináře:

Seznámení účastníků se základními instituty soukromého i veřejného práva, a to z hlediska jejich praktického uplatňování a dopadu do soukromého i pracovního života.

Obsah semináře:

Občanské právo

 • Uzavírání smluv a odstoupení od smlouvy
 • Základní přehled nejčastěji uzavíraných smluv – kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájem (včetně prostor sloužících k podnikání)
 • Předsmluvní odpovědnost – pozor na důsledky tohoto nového institutu
 • Náhrada škody, smluvní pokuty, úroky z prodlení, splatnosti faktur…na co si dát pozor ve smlouvách
 • Vymáhání pohledávek a jejich promlčení, uplatnění v soudním řízení o Zajištění závazku (ručení, zástavní právo, směnky…)
 • Máte e-shop? Nezapomeňte na základní povinnosti.
 • Jak na dlužníky, jak ochránit zaplacení faktur
 • Odpovědnost za vady – reklamace, vadné plnění, nároky

Obchodní právo

 • Pracovní smlouvy jednatelů - lze?
 • Odpovědnost jednatelů – ručení, vydání odměny
 • Smlouva o výkonu funkce
 • Základní přehled založení společnosti
 • Obchodní rejstřík – co v něm najdeme, k čemu nám slouží?

Trestní právo

 • Trestní oznámení – kdo může podat, kdo může sepsat, kam se podává?
 • Postavení poškozeného, náhrada škody a probíhající trestní řízení
 • Trestní odpovědnost právnických osob – základní přehled

Insolvenční právo

 • Seznámení s insolvenčním rejstříkem
 • Mám pohledávku vůči dlužníkovi v insolvenci – co musím udělat?
 • Insolvenční návrh a přihláška pohledávky v insolvenčním řízení
 • Insolvence vs. exekuce – jaký je v tom rozdíl?

Pracovní právo

 • Pracovní smlouva a jak ji správně uzavřít
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
 • Náhrada škody způsobená zaměstnancem
 • Výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru
 • Základní přehled povinností zaměstnavatele

Platba:

 •  Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 190619. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kapacita učebny omezena.