Okresní hospodářská komora HODONÍN

POZVÁNKA NA KONZULTAČNÝ DEŇ

23. April 2012

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na konzultačný deň.

 

Dátum konania:       

Dátum konania:         10.5.2012 o 10.00 hod.

Miesto konania:            Zasadacia miestnosť TT RK SOPK Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla)

Cieľ konzultačného dňa : prezentácia konkrétnych poznatkov a skúseností z trhov EU, analýza pozícií komerčného pôsobenia slovenského exportéra na jednotlivých trhoch podľa konkrétnych detailnych bodov, výmena skúseností aj medzi účastníkmi.

Predpokladaný čas : cca. do 4 hodín (závisí od diskusie s účastníkmi)

Lektor :  Ing. Ľubor  Kostelný, nezávislý konzultant s dlhoročnou praxou v zahraničnom obchode

Program konzultačného dňa :  

Charakteristika zahraničného trhu krajín EU

1)  Základné reálie a vstupné informácie o trhu

2)  Trh predávajúceho, resp. kupujúceho a predpokladané vývojové trendy

3)  Obchodno - politické aspekty trhu

4)  Mentalita partnera a jej základné črty

T e c h n i c k á   o b l a s ť

1)  Kvalita predávanej komodity a jej špecifiká

2)  Quality System Management  (QSM)  a  základná certifikácia  ISO

3)  Odberateľský audit u slovenského exportéra

     a) oblast inputov

     b) kontrola kvality v rámci výrobného procesu

     c) výstupná kontrola kvality a balenia pred expedíciou tovaru

     d) periodicita reportov kontroly kvality a ich vypovedacia schopnosť

K o m e r č n á   o b l a s ť

1)  Pozícia zahraničného partnera  (imidž, solventnosť)

2)  Existujúca reálna konkurencia na trhu a prevažujúce formy  jej pôsobenia

3)  Dodacie podmienky podľa zvolenej edície  INCOTERMS 

     a) dohodnutá  prepravna trasa tovaru  -  povinnosti a náklady kontrahentov

     b) Main Delivery Point  -  prechod rizík z predávajúceho na kupujúceho

4)  Cenové rokovania 

5)  Voľba platobného inštrumentu a jeho aplikácia v praxi

6)  Eliminácia platobných rizík a poistenie vývozných pohľadávok

7)  Všeobecné dodacie podmienky  (vis major, arbitráž a použiteľné materiálne právo)

Cieľová skupina : podniková klientela, predovšetkým manažéri  firiem, ktorí realizujú vývozné obchodné a logistické operácie so zahraničnými partnermi.       

Účasť : bezplatne

Počas konzultačného dňa bude poskytnuté malé občerstvenie

Kontakt : Ing. Eva Tománková, tel. 033 5512 588, fax 033 5512 603, e-mail : tomankova(at)sopk.sk Prosím prihlásiť sa najneskôr do 30.4.2012