Okresní hospodářská komora HODONÍN

Veřejné zakázky v roce 2014

2. January 2014

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) s SR a ČR

Veřejné zakázky v roce 2014

Tento seminář je již plně obsazen. Seminář bude opakovat v měsíci březnu. Sledujte náš web

V souvislostech po "technické novele" účinné od 1. 1. 2014 a po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Termín semináře: úterý 21. 1. 2014 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence 8:30 hodin)

Místo konání: školící místnost OHK - Kasárenská 4, Hodonín (příjezdová mapa)

Lektor: Mgr. Ing. Ivo Macek - odborník z právní teorie i praxe

Pár slov o lektorovi:

V letech 2010 - 2013 působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na sekci veřejných zakázek; poté přešel do Advokátní kanceláře Tinthoferová, kde mj. zastupuje zadavatele i dodavatele v zadávacích řízeních.

Cena:

Členové Hospodářské komory ČR, veřejná správa, NNO - 1 000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 1 500,- Kč (nejsme plátci DPH)

Od 1. ledna 2014 došlo k další novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatele stavebních pracích, dodávek či služeb a což rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. V souvislosti s významnými změnami v oblasti soukromého práva, a to především nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, bude třeba revidovat kompletní smluvní dokumentaci, jež je dodavatelům obvykle poskytována společně se zadávací dokumentací. Na soubor výše uvedených změn tak budou muset vedle zadavatelů zareagovat i dodavatelé účastníci se zadávacích či výběrových řízení.

Program jednodenního semináře.

9:00 - 10:45 (Blok č. 1)

 • Koncepce zákona o veřejných zakázkách (definice jednotlivých pojmů, vymezení druhů zadavatelů a veřejných zákázek dle diskuze s účastníky školení)
 • Změny související s technickou novelou zákona o veřejných zakázkách (zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb.)
  -
  úprava limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu
  - úprava limitů pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
  - změna při zveřejňování předběžného oznámení zadávacího řízení
  - nová úprava autorizovaných osob
  - zadání zakázky s jednou nabídkou
  - doplňování kvalifikace v průběhu posuzování
  - uveřejňování smluv na profilu zadavatele

11:00 - 13:00 (Blok č. 2)

 • Příprava dokumentace veřejné zakázky a změny související s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
  -
  nutnost revize stávající zadávací dokumentace
  - úprava institutu smluvních pokut
  - přechodná ustanovení týkají se zadávání veřejných zakázek
  - další základní změny související s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku
  - postavení zadavatelů a dodavatelů ze Slovenské republiky v ČR (jejich práva a povinnosti)
 • Zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z prostředků Evropské unie
  - dotační podmínky jednotlivých dotačních programů a jejich zakomponování do textu zadávací dokumentace
  - připravované dotační programy na nadcházející období
  - změny související s připravovanými evropskými směrnicemi pro zadávání veřejných zakázek
 • Praktické příklady z rozhodovací praxe ÚOHS a soudů
 • Představení aktualit v projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR
 • Otevřená diskuze přednášejícího s účastníky
 • Závěr

Platba:

 • Převodním příkazem: ČSOB, a.s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 140121. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře.

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj - Společně bez hranic.

Kontakt:

Tomáš Synek, GSM: +420 724 613 020, info(at)ohkhodonin.cz