Okresní hospodářská komora HODONÍN

Spuštěna nová služba eJustice: Centrální elektronický platební rozkaz

27. March 2012

V souvislosti s tím, že od 1. 1. 2012 je postupně na civilních soudech České republiky zahajován provoz aplikace centrálního elektronického platebního rozkazu (CEPR), nová služba ministerstva spravedlnosti, informujeme o novém způsobu vyhotovování a doručování listinné podoby stejnopisů rozhodnutí a jiných písemností soudu v elektronickém rozkazním řízení, který tato aplikace mimo jiné přináší.

Elektronický platební rozkaz je dalším krokem ke zrychlení rozhodování soudů a snížení jejich zátěže. Občanům by měl přinést větší komfort a snížení soudních poplatků na polovinu. Elektronický platební rozkaz funguje jako zkrácené řízení. Zavádí elektronický formulář, který žalobce na internetových stránkách vyplní, podepíše zaručeným elektronickým podpisem a odešle soudu. Žalobce může vymáhat částku až do výše 1 milionu Kč, přičemž mezi podmínky pro vydání elektronického platebního rozkazu patří např. bezchybné vyplnění formuláře a zaplacení soudního poplatku. Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.

Provoz aplikace CEPR byl prozatím zahájen na 5 vybraných pilotních soudech (Krajský soud v Plzni, Obvodní soud pro Prahu 9, Okresní soud v Hradci Králové, Okresní soud v Jablonci nad Nisou, Okresní soud v Ostravě), přičemž postupné zapojení dalších soudů se očekává v druhé polovině roku 2012 po vyhodnocení pilotního provozu.

CEPR je v české justici prvním využitím čistě elektronického vedení soudního spisu, který již nebude podporován spisem listinným.

Vyhotovování písemností za součinnosti provozovatele poštovních služeb (tzv. hybridní pošta) je právně zakotveno v § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších. Podrobnosti takového postupu stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 438/2011 Sb., zejména § 21b, 25 a 28c.

Hybridní pošta funguje zcela automaticky, nedochází tak k tomu, že by vytištěná písemnost byla ručně podepisována jakoukoli osobou či razítkována mechanickým razítkem soudu. Autenticitu písemnosti zajišťuje specifický identifikátor (kód), který je obsažen v jejím záhlaví.

Postup při vyhotovování písemností hybridní poštou:

1. Písemnost soudu vzniká pouze v elektronické podobě, obsahuje specifický identifikátor, je podepsána uznávaným elektronickým podpisem toho, kdo ji vyhotovil, nebo uznávanou elektronickou značkou soudu a je opatřena časovým razítkem.

2. Soud vyhledá, zda adresát má datovou schránku. V případě, že ano, zasílá repliku originálu písemnosti do datové schránky. V případě, že ne, zasílá repliku originálu prostřednictvím elektronického rozhraní provozovateli hybridní pošty.

3. V rámci hybridní pošty je soudní písemnost automatizovaným způsobem vytištěna a zabalena do potištěné obálky s doručenkou. Potřebné údaje pro doručování (např. adresa) jsou hybridní poště předány v elektronické podobě formou metadat.

4. Provozovatel poštovních služeb písemnost doručí adresátovi a nechá podepsat doručenku.

5. Podepsané doručenky provozovatel poštovních služeb naskenuje a doručí soudu v elektronické podobě. Soud doručenky v elektronické podobě automaticky založí do elektronického spisu. Doručenky v listinné podobě provozovatel poštovních služeb doručuje danému soudu v dohodnutých intervalech. Soud listinné doručenky následně založí do sběrného spisu, který je za tímto účelem zřízen.

6. Účastník po převzetí stejnopisu soudní písemnosti v listinné podobě má možnost ověřit pravost písemnosti, popř. získat repliku originálu písemnosti v elektronické formě (včetně elektronického podpisu a časového razítka) pomocí speciální webové aplikace resortu justice (infodokument.justice.cz). Pro ověření pravosti písemnosti nebo získání repliky elektronického originálu je nezbytné zadat přidělený specifický identifikátor, spisovou značku a datum písemnosti.

7. Po nabytí právní moci konkrétního rozhodnutí soud tuto skutečnost vyznačí v originálu elektronické podoby rozhodnutí v elektronickém soudním spisu a účastník má možnost tento dokument získat pomocí již přiděleného specifického identifikátoru, spisové značky a data rozhodnutí.

Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě, že je listinná podoba písemnosti soudu vyhotovována prostřednictvím hybridní pošty, obdrží účastník listinný stejnopis písemnosti, jejíž originál je založen v elektronickém spisu soudu.

Listinný stejnopis písemnosti (např. elektronický platební rozkaz) vyhotovený prostřednictvím hybridní pošty má tedy zcela shodný právní význam a účinky jako listinné stejnopisy, které vyhotovuje soud bez součinnosti provozovatele poštovních služeb, a je, mimo jiné, tzv. exekučním titulem.