Okresní hospodářská komora HODONÍN

Souhrn informací k novele zákona o veřejných zakázkách

30. April 2012

Dne 24. února 2012 byl ve Sbírce zákonů s účinností od 1. dubna 2012 vyhlášen zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této novely bylo zavést do zákona o veřejných zakázkách další opatření, která by měla přispět k větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek v České republice.

Cílem přijatých změn bylo především zpřísnit celý proces zadávání veřejných zakázek a tak zprůhlednit a zefektivnit vynakládání veřejných prostředků. Nejvýznamnějším přijatým opatřením v této oblasti je především snížení limitů pro veřejné zakázky, které jsou určující pro stanovení povinnosti zadavatele postupovat podle tohoto zákona. Za podlimitní veřejnou zakázku na služby je nově považována zakázka s částkou nejméně 1 mil. Kč bez DPH (původně 2 mil. Kč) a nejméně 3 mil. Kč bez DPH (původně 6 mil. Kč) na stavební práce. Dalším zpřísňujícím opatřením je i povinnost daná zadavateli zrušit zadávací řízení, pokud zůstanou k vyhodnocení méně než dvě nabídky.

Opatření přijatá v novele zákona přinášejí na jednu stranu větší transparentnost, na druhou stranu však přinášejí zadavatelům vyšší administrativní zátěž, neboť nově musí vypisovat veřejné zakázky i na projekty, u kterých tak činit dosud nemuseli. Dále zadavatelé musí počítat s větší časovou rezervou pro případ, že by byla z důvodu malého zájmu uchazečů zakázka zrušena, i když by daná nabídka mohla být ekonomicky výhodná. Toto může být problematické především u projektů, které jsou určitým způsobem spolufinancovány z různých zdrojů, a kde je třeba dodržet určitý časový horizont pro jejich realizaci.

Pozitivní změnou pro podnikatele je zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které si subjekt vypisující veřejnou zakázku stanovil s cílem zajistit určitou ekonomickou a finanční stabilitu svého dodavatele a často byly velmi nadhodnocené. Tato změna by měla zlepšit přístup k veřejným zakázkám menším firmám, pro které byl systém účasti ve veřejných zakázkách doposud poměrně komplikovaný, současně však tato změna klade větší nároky na samotný výběr dodavatele, který bude schopný zakázku řádně a ve stanoveném termínu zrealizovat. K prokázání technické kvalifikace není možné nově požadovat ani certifikáty ISO.

Z dalších změn pak stojí za zmínku i skutečnost, že je zadavatel nově povinen poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a dochází k citelnému zvýšení možných sankcí, které mohou být uloženy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za neplnění zákonem stanovených podmínek. V důsledku většího předpokládaného objemu veřejných zakázek způsobeného snížením limitů lze také předpokládat nárůst agendy tohoto Úřadu.

Pokud byla veřejná zakázka vypsána před účinností novely, ale proces výběru dodavatele bude ukončen až po nabytí účinnosti, použije se přechodné ustanovení umožňující dokončit řízení, nebo případně i soutěž o návrh a kontrolu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle dosavadních právních předpisů.

Přehled hlavních změn, které přináší novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ):

1) Snížení limitů pro povinný postup podle ZVZ

Zadavatelé jsou podle § 12 povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. korun bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. korun a více. Tímto krokem se zásadně rozšířilo množství veřejných zakázek, které jsou zadavatelé povinni zadávat v některém z druhů řízení popsaných v ZVZ. Ustanovení platí do 31. 12. 2013, poté se oba limity sjednotí na 1 mil. Kč (bez DPH).

2) Snížení limitu u zjednodušeného podlimitního řízení

U veřejných zakázek na stavební práce, u kterých se použije zjednodušené podlimitní řízení podle § 25, se snižuje limit na 10 mil. Kč.

3) Zrušení omezování počtu uchazečů v užším řízení

Možnost omezovat počty uchazečů v užším řízení byla zrušena, jedinou výjimku tvoří veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti podle § 28.

4) Zrušení možnosti zkracování lhůt při předběžném oznámení

Toto opatření bylo zcela zrušeno a z výběrových řízení bylo vypuštěno.

5) Změny v kvalifikaci

V případě pozbytí části kvalifikace dodavatele podle § 58 je nově doplněna lhůta k přijetí nápravných opatření a oznámení zadavateli (10 dnů ode dne oznámení o pozbytí části kvalifikace dodavatele veřejnému zadavateli).

6) Povinné předběžné oznámení

U všech nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek je zadavatel o nich podle § 86 povinen nejméně 1 měsíc před jejich vypsáním informovat ve formě předběžného oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky.

7) Rozšíření okruhu dotovaných zadavatelů

Za dotovaného zadavatele je dle § 2 odst. 3 nově i v případě podlimitních veřejných zakázek považován každý subjekt, který zadává veřejnou zakázku nejen na stavební práce, ale i na dodávky a služby, hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč.

8) Zavedení kategorie „významná veřejná zakázka“ pro jednotlivé úrovně velikostí regionů

Dle nového ustanovení § 16a se v případě státu jedná o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč bez DPH, v případě samospráv 50 mil. korun. Tyto zakázky vždy schvaluje v případě státu vláda a v případě samospráv zastupitelstvo. Zavádí se u nich též delší lhůty pro podání nabídek.

9) Povinné zrušení zadávacího řízení při méně než dvou nabídkách

Zadavatel je dle § 84 odst. 1 písm. e) povinen zrušit zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku, nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

10) Povinnost využít elektronické aukce

U veřejných zakázek na dodávky vymezené prováděcím předpisem je dle § 96 odst. 5 veřejný zadavatel nově povinen použít elektronickou aukci.

11) Zavedení pojmu osoba se zvláštní způsobilostí

Tato osoba je podle § 17 písm. v) zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program ministerstva pro místní rozvoj. Vyjadřuje se k zadávací dokumentaci a stává se povinným členem hodnotících komisí. U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce poskytuje vyjádření k zadávací dokumentaci tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, což je osoba s autorizací podle zákona o autorizovaných inženýrech.

12) Zavedení pojmu hodnotitel nové zakázky

Dalším novým pojmem dle § 74 a § 74a je „hodnotitel veřejné zakázky“. Seznam hodnotitelů povede ministerstvo pro místní rozvoj a tito hodnotitelé budou losováni do hodnotících komisí u významných státních zakázek a mohou podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

13) Povinné uveřejňování výsledků veřejné zakázky

Novela prostřednictvím ustanovení § 147a rozšířila rozsah informací, které je zadavatel povinen po zadání zakázky, resp. uzavření smlouvy na veřejnou zakázku uveřejnit. Nově je veřejný zadavatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uzavřené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

Další informace zejména o podrobnostech zadavatelů stanoví prováděcí právní předpisy, které však k datu 1. 4. 2012 dosud nenabyly účinnosti, jsou však v legislativním procesu a Ministerstvo pro místní rozvoj však slibuje jejich rychlé schválení a zavedení. Jedná se zejména o:

  • Návrh vyhlášky, kterou stanoví podrobnější podmínky týkající se uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
  • Návrh vyhlášky o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky pro účely zákona o veřejných zakázkách
  • Návrh vyhlášky, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce,
  • Návhr vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek  a služeb s výkazem výměr

Zdroj: Hospodářská komora ČR