Okresní hospodářská komora HODONÍN

Shrnutí návrhu Koncepce MSP 2014-2020

27. March 2012

Nově připravovaná Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 (dále Koncepce MSP 2014+) má za cíl kontinuální posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů založené na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání, internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a nových trhů ve třetích zemích a snižování energetické náročnosti podnikání.

Podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) je založena na významu, který sektor MSP již nyní má, a na jeho nezastupitelné úloze v rámci tržní ekonomiky.

Malí a střední podnikatelé reprezentují více než 1 milion ekonomických subjektů v ČR, tj. 99,84 % všech podnikatelů, zaměstnávají přes 1,8 mil. zaměstnanců, což představuje 60,88 % všech pracovníků ČR, na vývozu se podílí cca 51 % a na dovozu cca 56 %. Malé a střední podniky hrají významnou roli pro rozvoj endogenního potenciálu jednotlivých krajů v České republice, protože jsou významně podnikatelsky i společensky spjaty s daným regionem a tvoří regionální podnikatelskou páteř.

Koncepce MSP 2014+ představuje zásadní strategický dokument pro přípravu nového programovacího období kohezní politiky 2014–2020 a zejména nového operačního programu na podporu podnikání, výzkumu, vývoje, inovací a znalostí. Vymezuje věcný, finanční a prováděcí rámec pro směrování konkrétních opatření, jejichž cílem bude umožnit efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podnikatelů jako významné součásti národní ekonomiky. Cílem je nastavení jasných priorit pro oblast podnikání, které budou rozvíjeny podpůrnými nástroji (dotace, záruky, úvěry, rizikový kapitál) financovanými jak ze strukturálních fondů EU, tak i národních prostředků po konci současného programovacího období 2007–2013.

Celý článek naleznete zde

zdroj: www.businessinfo.cz