Okresní hospodářská komora HODONÍN

Prodej pozemků u laguny Baťova kanálu určených pro další rozvoj cestovního ruchu

31. January 2017

Město Veselí nad Moravou vyhlašuje veřejnou soutěž na prodej práva stavby a následný prodej čtyř pozemků o velikosti 1 ha nacházejících se u břehu laguny Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou v areálech bývalé „Salajky“ a „Zahradnictví“. Pozemky jsou určeny k výstavbě potřebné infrastruktury pro další rozvoj cestovního ruchu ve Veselí nad Moravou i v celém regionu.

V rámci bývalého areálu Salajky se jedná o tři pozemky o celkové rozloze cca 3841 m2 (cca 915 m2,1 440 m2 a 1 486 m2) a dále o pozemek v areálu bývalého Zahradnictví o výměře cca 6 219 m2, jehož součástí je stavba bývalého zámeckého skleníku. Zájemci musí předložit nejvhodnější nabídku na využití těchto pozemků pro stavbu potřebné infrastruktury pro další rozvoj cestovního ruchu ve Veselí nad Moravou i v celém regionu.  Zájemce je oprávněn se ve veřejné soutěži ucházet o pozemky jako celek, nebo o libovolný počet jednotlivých samostatných pozemků. Nejvhodnější nabídku podá ten účastník veřejné soutěže, který nabídne nejvyšší kupní cenu a současně předloží nejvhodnější podnikatelský záměr.

Podnikatelský záměr musí být zpracován a předložen minimálně v následujícím rozsahu:

a) celkové urbanistické a architektonické řešení stavby, včetně situačních výkresů, půdorysů, pohledů, napojení inženýrských sítí a dopravy

b) výkres kompletního řešení zájmového území stavby, včetně stanovení rozsahu a způsobu využití pozemku, resp. pozemků

c) rámcová finanční rozvaha a rámcový časový harmonogram zhotovení stavby

d) popis účelového využití nově zhotovované stavby, zejména ve vztahu k oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

Věcné právo stavby bude sjednáno na dobu 5 let. Řádně předložené nabídky vyhodnotí komise jmenovaná radou města Veselí nad Moravou. Konečné rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní je vyhrazeno zastupitelstvu města Veselí nad Moravou.

Vítězný zájemce je povinen uhradit 50 % celkové nabídkové ceny za pozemek, resp. pozemky, nejpozději do 30 dnů od podpisu smluv. Zbývajících 50 % celkové ceny uhradí po kolaudaci nově postavené stavby a po uzavření kupní smlouvy.

Přihlášky do veřejné soutěže musí být doručeny v písemné formě na podatelnu Městského úřadu Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697, 698 01 Veselí nad Moravou v řádně zalepené obálce s nadpisem: „Veřejná soutěž – pozemky Salajka, Zahradnictví – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 28. dubna 2017 do 12:00 hodin.

Veškeré potřebné podklady jsou k dispozici na internetových stránkách města www.veseli-nad-moravou.cz. Případné dotazy k prodeji pozemků podá Mgr. Jana Ivanová, referent odboru majetku a investic Městského úřadu Veselí nad Moravou, tel. č.: 518 670 122, e-mail: ivanova(at)veseli-nad-moravou.cz.