Okresní hospodářská komora HODONÍN

Nové možnosti získání pracovníků

10. April 2018

Bezplatný seminář pro zaměstnavatele, který nabízí Asociace pracovní rehabilitace ČR.

Asociace pracovní rehabilitace ČR je dlouholetý klíčový partner MPSV při nastavování systému pracovní rehabilitace v ČR. Již od roku 2002 se intenzivně zabýváme problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Působíme nejen v oblasti metodického nastavení tohoto systému, ale jsme také přímými poskytovali pracovně – rehabilitačních služeb v našem regionu. Řada našich klientů díky této podpoře úspěšně pracuje na otevřeném trhu práce a to k plné spokojenosti jejich zaměstnavatelů. Navzdory extrémně nízké nezaměstnanosti je v ČR dle kvalifikovaného odhadu stále cca 120 tis. osob se zdravotním postižením mimo trh práce (z nich pouze cca 50 tis. jsou evidovaní uchazeči na ÚP ČR). Cca 50 – 75 tis. jsou osoby s mírnějším typem postižení (v ČR je například více než 15.000 osob se zdravotním znevýhodněním, tzn. osob s poklesem pracovní schopnosti v rozmezí 20 – 34%).

Mezi naše úspěchy patří vytvoření celorepublikové sítě 13 ergodiagnostických pracovišť, která již několik let slouží službám zaměstnanosti jako specifický nástroj pro posuzování pracovního potenciálu OZP. Tato zařízení vznikla v rámci rehabilitačních oddělení krajských či fakultních nemocnic a prostřednictvím specifických diagnostických nástrojů  jsou schopni objektivně posoudit pracovní potenciál OZP v oblastech bezpečného pracovního zatížení (pozitivní pracovní rekomandace v oblasti psycho – senzo – motorického potenciálu).

Nástroj pracovní rehabilitace včetně souvisejících služeb pro zaměstnavatele je poskytován zcela bezplatně (v souladu se zákonem o zaměstnanosti, §69). Podrobné informace o tomto nástroji a dalších možnostech podporující plnohodnotnou integraci OZP na otevřeném trhu práce ve Vašem regionu budou součástí připravovaného semináře. Chtěli bychom oslovit především větší zaměstnavatele z otevřeného trhu, kteří se potýkají s nedostatkem pracovníků.

Z vlastní zkušeností víme, že integrace OZP na volný trh práce je náročný proces, který však v případě úspěchu firmám zajistí loajálního zaměstnance, který je při kvalitně provedeném integračním procesu schopen pracovních výkonů srovnatelných s výkonem pracovníka bez postižením. Existuje řada nástrojů a podpor, které tento integrační proces mohou významně podpořit, např.: příprava uchazeče na konkrétní pracovní místo a ověření jeho schopností, zajištění asistence v zaměstnání, bezplatná příprava k práci (zapracování) zaměstnance s OZP s možností refundace souvisejících nákladů zaměstnavatele, dotace na úpravu pracovního místa a mnoho dalšího. Současně při zaměstnání OZP dochází k naplňování zákonné povinnosti povinného podílu OZP zaměstnanců ve firmě a s tím související možnost získání daňových úlev.

Nástroj pracovní rehabilitace, který je od roku 2004 v gesci MPSV (dle zákona o zaměstnanosti), byl bohužel dlouhá léta opomíjen a to jak ze strany pověřených orgánů (ÚP ČR), tak ze strany zaměstnavatelů i zájemců z řad OZP (především z důvodu nízké personální kapacity ÚP ČR a absence informací). V posledních letech dochází k významným změnám. Od letošního roku byl ÚP ČR posílen o 100 nových pracovníků, kteří se budou v každém okrese specializovat na zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce.

Kromě pracovní rehabilitace působí v každém okrese řada organizací (často poskytovatelů sociálních služeb), kteří jsou schopni velmi kvalifikovaně posoudit vhodnost (a připravenost) konkrétní osoby nastoupit na konkrétní pracovní místo a tuto osobu dále intenzivně podpořit (např. nácvikem kompetencí, doprovodem či osobní asistencí u zaměstnavatele atd.). Tyto organizace pečují v ČR o více než 25.000 osob  se zdravotním postižením.  Naše asociace v tuto chvíli sdružuje více než 30 vybraných organizací napříč republikou. V rámci jednotlivých okresů (v tuto chvíli se jedná o 14 krajských měst) vytváříme ve spolupráci se všemi výše uvedenými subjekty tzv. „regionální síť spolupráce“, která je ve vzájemné synergii schopna vybrat a připravit kvalifikovaného zaměstnance z řad OZP (jedná se o unikátní multiprofesní spolupráci napříč resorty a odbornostmi).

Na semináři se představí nový regionální koordinátor zaměstnání OZP ÚP ČR, zástupci 2 vybraných sociálních služeb a zástupce místního ergodiagnostického pracoviště. Jednalo by se cca o 3 hodinový moderovaný seminář, který bychom zdarma nabídli v předem domluveném termínu (duben – květen 2018).

Na semináři by se zaměstnavatelům prezentovaly dostupné služby pracovní rehabilitace, sociální rehabilitace a nástroj ergodiagnostiky. Jedná se o nekomerční aktivity s cílem rozšířit informovanost o dostupných nástrojích podpory při integraci OZP na otevřený trh práce.

Mgr. Petr Džambasov

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.