Okresní hospodářská komora HODONÍN

Informace k projektu Režim Ukrajina

24. January 2017

KHK JM od září 2016 spolupracuje s příslušnými ministerstvy v rámci zajišťování pracovních sil z Ukrajiny.

Jedná se o spolupráci při zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny a o navýšení kapacity příslušných ministerstev za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty pro pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazení do hlavních tříd 4-8 v oblasti výroby, služeb nebo veřejném sektoru (Režim Ukrajina). Dochází tak k časovým úsporám při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci, a tím rovněž k usnadnění práce zaměstnavatelů, kteří mají o tyto uchazeče zájem.

Zaměstnavatel, který má zájem o konkrétního uchazeče o zaměstnání na Ukrajině, musí vyplnit Žádost o zařazení do Režimu Ukrajina, včetně všech příloh. Pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být dané místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a zveřejněno na Integrovaném portálu MPSV. Zaměstnavatel tedy musí ohlásit volné pracovní místo příslušné krajské pobočce ÚP a dát souhlas se zaměstnaneckými kartami. Pokud se dané místo nepodaří obsadit ve lhůtě 30 dnů, automaticky se zařadí do centrální evidence pro zaměstnanecké karty a firma může zažádat o zařazení do Režimu Ukrajina. Při splnění dalších náležitostí daných projektem (např. existence firmy musí být min. dvouletá, zaměstnavatel má potvrzení o bezdlužnosti, zaměstnavatel v posledních dvou letech zaměstnal alespoň 10 pracovníků atd.) zařadí KHK JM daného zaměstnavatele do Režimu Ukrajina a vyrozumí příslušná ministerstva. Uchazeč o zaměstnání na Ukrajině tak nemusí podstoupit složitý proces vyřizování žádosti o zaměstnaneckou kartu přes VisaPoint, ale je napřímo kontaktován Generálním konzulátem ČR ve Lvově, který mu stanoví konkrétní termín podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Další postup pak závisí na úplnosti náležitostí žádosti o zaměstnaneckou kartu ze strany ukrajinského pracovníka a daného zaměstnavatele.

KHK JM jako jeden z Garantů od září 2016 zařadila do Režimu Ukrajina k dnešnímu dni celkem 116 uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny. V rámci celé ČR je zřejmý rychlý trend nárůstu počtu žádostí o zařazení do Režimu. Důsledkem této skutečnosti je časová prodleva mezi dnem zařazení do Režimu a termínem, který je stanoven pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Tato prodleva se s narůstající řadou žadatelů prodlužuje. Na počátku aplikace Režimu Ukrajina byl termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu stanovován do 7 dnů ode dne zařazení do Režimu ze strany Garantů, 8. 11. 2016 činila tato doba 55 dnů, u žádostí doručených na MZV k  26.11.2016 tato lhůta činila již 86 dní.

Veškeré informace k projektu Režim Ukrajina (včetně všech požadovaných formulářů) jsou Vám k dispozici na webových stránkách  Krajské hospodářské komory jižní Moravy >>>>

Kontaktní osoba:

Ing. Helena Chasikidisová
administrátor projektů
*************************************************
Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
IČ: 69651175, DIČ: CZ69651175
tel: +420 511 156 124
email: vzdelavani(at)khkjm.cz
www.khkjm.cz