Okresní hospodářská komora HODONÍN

Dotační program pro začínající podnikatele

3. April 2012

Rada Jihomoravského kraje dne 22.3.2012 na své 156. schůzi usnesením č. 11466/R 156 schválila Dotačí program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele (dále jen "dotační program")

Dotační program je určen pro drobné začínající podnikatele - fyzické osoby, které mají trvalý pobyt  na území nejvíce hospodářsky postižených regionů Jihomoravského kraje, tj. správní území obcí s rozšířenou působností (ORP) - Hodonín, Znojmo, Kyjov, Veselí nad Moravou, Moravský Krumlov, Mikulov, Břeclav a splňují všechny podmínky uvedené v dotačním programu.

Na dotační program je pro rok 2012 vyčleněna částka 1 500 000,00 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 60 000,00 Kč do 50 % celkových uznatelných výdajů projektu, pokud dále a v dotačním programu není stanoveno jinak. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000,00 Kč.

Administrátorem dotačního programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který také zajišťuje koordinaci programu a slouží jako místo pro příjem a předběžné hodnocení žádostí o dotace.

O udělení dotace a její výši rozhoduje řídící orgán. Rozhodnutí o konkrétní výši dotace je v plné kompetenci řídícího orgánu. Funkci řídícího orgánu plní Rada Jihomoravského kraje nebo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, a to dle výše dotací poskytnutých ve stávajícím kalendářním roce jednomu žadateli.

Žádost musí být vyplněna elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách Jihomoravského kraje. Po vyplnění formuláře na internetových stránkách Jihomoravského kraje žadatel žádost vč. všech příloh ve stanovené lhůtě:

  • vytiskne a odešle v 1 originále poskytovateli na adresu Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, nebo
  • vytiskne a předá osobně v 1 originále na podatelnu Jihomoravského kraje nebo na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, nebo
  • vytiskne a předá osobně v 1 originále osobně Administrátorovi. Kontaktní osobou Administrátora je: Ing. Jan Mega, dveře č. 249, tel.: 541 651 318, e mail: mega.jan(at)kr-jihomoravsky.cz).

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 28.3.2012 do vyčerpání finančních prostředků určených na tento dotační program, nejpozději však do 15.10.2012 do 14.00 hod. Rozhodující pro doručení žádosti o dotaci je okamžik jejího elektronického podání. V případě vyčerpání finančních prostředků určených na tento dotační program, bude tato skutečnost zveřejněna na úřední desce Jihomoravského kraje a na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, dále bude vyvěšena též na úředních deskách úřadů práce a obcí s rozšířenou působností na území Jihomoravského kraje.

Úplné znění dotačního programu včetně příloh je zveřejněno na internetových stránkách Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz a je k dispozici také na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.