Okresní hospodářská komora HODONÍN

Bezpodmínečná povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu

10. April 2012

Zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce. Jedná se o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy.

Inspektoři a další kontrolující osoby jsou zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů přímo při kontrole a na pracovišti jako nelegální práci. Dodatečné předložení těchto dokladů již tedy nemá vliv na hodnocení nelegální práce. Pokyn je od 1. dubna 2012 závazný pro všechny inspektory a další osoby, které se na kontrolách podílejí.

"Nepřípustná je pro mne praxe, kdy se doklady mohou kontrole předávat zpětně, někdy i s prodlevou dnů či týdnů. Takový postup dával pochopitelně prostor pro případné machinace a například vytváření dosud neexistujících smluv či dohod," vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.

Metodický pokyn je vydán mj. proto, aby v této zásadní věci všichni kontroloři - inspektoři a pověřené úřední osoby v následném správním řízení postupovali jednotně. "Správní úřady a jejich zaměstnanci nejsou povoláni k tomu, aby příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti aplikovali způsobem, který je ovlivněn jejich postoji, aby hledali nebo realizovali odlišná výkladová stanoviska," vysvětluje ministr. Důsledky tohoto postoje, tedy uložení sankce za správní delikt (podle § 140 ods. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti) v minimální výši 250 tisíc Kč je plně v souladu se záměrem zákonodárce.

Zaměstnavatel je při prováděné kontrole povinen (v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) vytvořit podmínky k výkonu kontroly a poskytnout součinnost odpovídajícící oprávněním inspektora (podle § 7 o inspekci práce). Zaměstnavatel je tedy povinen předložit uvedené doklady (kopie pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracvní činnosti, včetně kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky) na pracovišti, kde se koná kontrola a v půrběhu této kontroly, a to v listinné podobě.

V případech, kdy má zaměstnavatel více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo to vyžaduje zvláštní povaha jeho činnosti, je za splnění této povinnosti považováno předložení kopie pracovních smluv či dohod uložených v elektronické podobě (naskenované originální smlouvy např. ve formátu pdf) na paměťových médiích, např. CD, DVD, flash discích aj. prostředcích výpočetní techniky s možností vystiknutí pro potřeby doložení výsledků kontroly.

zdroj: www.mpsv.cz