Okresní hospodářská komora HODONÍN

Leonardo da Vinci - celoživotní učení

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

 • přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru;
 • ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských  nástrojů  pro odborné vzdělávání a přípravu;
 • vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné  vzdělávání a přípravu (ECVET);
 • realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

Jaké jsou cíle programu?

Specifické cíle programu

 • podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce;
 • podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy;
 • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání.

Operativní cíle programu

 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další odborné přípravy v rámci Evropy, aby do ukončení programu celoživotního učení došlo ke zvýšení počtu stáží v podnicích alespoň  na 80 000 za rok;
 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě;
 • usnadnit vývoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich přenos, včetně přenosu mezi zúčastněnými zeměmi;
 • zlepšit průhlednost a uznávání kvalifikací a kompetencí, včetně kvalifikací a kompetencí získaných neformálním a informálním učením;
 • podporovat rozvoj jazykových dovedností;
 •  podporovat vývoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení.