Okresní hospodářská komora HODONÍN

Podpora rozvoje klíčových odvětví v JMK

Podnikatelské subjekty svými aktivitami rozvíjí ekonomický potenciál regionu, zaměstnáváním občanů snižují nezaměstnanost a tím se aktivně podílejí na ekonomicko-sociálním rozvoji Jihomoravského kraje. Tento projekt je svým zaměřením jednoznačně protikrizovým, neboť řeší hlavní a zásadní otázky udržení a rozvoje ekonomiky Jihomoravského kraje. Vzhledem k nelehké hospodářské situaci, která je způsobena celosvětovou hospodářskou krizí, je nutno komplexně podporovat podniky v Jihomoravském kraji. V současné době je nutné postupovat systematicky, tj. nejen na úrovni národní, ale především pomoci konkrétním firmám, živnostníkům a potenciálním zájemcům o realizaci podnikatelských záměrů v jednotlivých regionech kraje. Protikrizová opatření a aktivity obsahují tento projekt spojené s důrazem na inovace zvýší konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. Všechna tato protikrizová opatření a aktivity vyžadují koordinované úsilí podnikatelů, které bude zajišťovat Krajská hospodářská komora Jižní Moravy.

Stručný popis projektu:

 1. Podpora začínajícím podnikatelům
 2. Propagace grantu JMK pro začínající podnikatele, realizace informačních workshopů pro tuto cílovou skupinu, informační a poradenská pomoc a podpora uvedené cílové skupiny, konzultace zaměřené na pomoc při sestavení žádosti, zpracování ekonomiky a podnikatelského záměru. Zajištění informačních seminářů. Realizace rekvalifikačních vzdělávacích programů formou akreditovaného kurzu MŠMT "Základy podnikání".

 3. Informační a organizační aktivity Informačních míst pro podnikatele (InMP)
  Tradiční a osvědčená forma zajištění rychlé a kvalitní informovanosti podnikatelů v jednotlivých regionech JMK (vyřizování dotazů podnikatelů, zprostředkování kontaktů, sledování potřeb podnikatelů z hlediska udržitelnosti zaměstnanosti v regionech, poskytování informací centrálnímu místu InMP, provádění průzkumu v oblastech hosp. vývoje, aktualizovaná evidence v informačním systému.

 4. Krajská konference v regionech zaměřená na:
  Aktuální témata dnešní doby: A) konference "PPP - ano či ne?", konference "Jádro proti krizi II." - KHK JM (Budou se konat v Rotundě pavilonu A, na brněnském výstavišti při Stavebním veletrhu IBF a při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Konference budou fórem, na němž se setkají podnikatelé s politickým vedením JMK a se svými partnery ze zemí EU za účasti představitelů ministerstev. B) Bankovní produkty ČMZRB pro podnikatele - OHK Břeclav C) Vzdělávání a pracovní příležitosti - Vyškov D) Spolupráce v oblasti cestovního ruchu - OHK Znojmo E) Regionální konference na aktuální téma - RHK Brno F) regionální konference na aktuální téma - OHK Brno - venkov G) regionální konference na aktuální téma - OHK Hodonín; v rámci konferencí bude diskutována problematika strategického rozvoje JMK.

 5. Kurzy, oborová setkání, semináře a workshopy zaměřené na odborná témata potřebná k celoživotnímu vzdělávání podnikatelské veřejnosti
  na základě propojení výzkumných kapacit VŠ s potřebami podniků v programovém období 2007 - 2013. Do aktivity tedy na straně podporovatelů inovací budou zapojeny jednotlivé vysoké školy. Kurzy budou realizovány v působnosti RHK Brno (2) a každé OHK (5). Oborová setkání budou realizována po dohodě jednotlivých hospodářských komor na celokrajském principu a budou vycházet z provedeného průzkumu potřeb (obchodu, cestovního ruchu, stavebnictví, zpracovatelského průmyslu, služeb). Samostatnou oblastí jsou legislativní změny promítající se do oblastí podnikání.

 6. Regionální podnikatelská setkání
  umožňující bezprostřední kontakt podnikatelských subjektů s představiteli politické reprezentace JMK/regionu. Setkání budou pořádat jednotlivé hospodářské komory tj. (7x), Východiska a možné cesty z krize, soutěž o malou a střední firmu v regionu, jsme na jedné palubě, příležitosti a cesty získávání nových zakázek. Business setkání - dopady ekonomické krize na JMK, trendy v nezaměstnanosti, nadregionální spolupráce, problémy regionální dopravy atd.

Všechny uvedené aktivity budou navzájem provázány. Každá aktivita tak bude přispívat k propagaci ostatních a bude těžit z jejich výsledků.